برچسب:
تجهیزات تالار بهروز سمیعی

پایه میز سه شاخ رزین - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

پایه میز مدل سه شاخه رزین با قطر 150 بدون شیشه می باشد.

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912